اختصاص پنج هزار جایزه به جشنواره کتابخوانی رضوی

اختصاص پنج هزار جایزه به جشنواره کتابخوانی رضوی