ادبیات یکی از گونه‌های هنر است

ادبیات یکی از گونه‌های هنر است