افتتاح نمایشگاه کتاب مسقط با حضور خانه کتاب و ادبیات ایران

افتتاح نمایشگاه کتاب مسقط با حضور خانه کتاب و ادبیات ایران