افزایش سرانه مطالعه با ارتقای فضاهای کتابخانه‌ای در اردبیل

افزایش سرانه مطالعه با ارتقای فضاهای کتابخانه‌ای در اردبیل