انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه و برگزاری رونماییهای کتاب

انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه و برگزاری رونماییهای کتاب