انتصاب رئیس شورای راهبری صنعت چاپ و معاون شعر و ادبیات خانه کتاب

انتصاب رئیس شورای راهبری صنعت چاپ و معاون شعر و ادبیات خانه کتاب