انتصاب شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب و هیئت علمی جشنواره شعر فجر

انتصاب شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب و هیئت علمی جشنواره شعر فجر