انتصاب قائم مقام نمایشگاه کتاب و معرفی نامزدهای جایزه جلال

انتصاب قائم مقام نمایشگاه کتاب و معرفی نامزدهای جایزه جلال