اهدای بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی اردبیل اهدای بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی اردبیل

اهدای بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی اردبیل
اهدای بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی اردبیل