اهدای ۸ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه توسط خیرین

اهدای ۸ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه توسط خیرین