برپایی نمایشگاه کتاب دین با ۲۱ هزار عنوان کتاب در قم

برپایی نمایشگاه کتاب دین با ۲۱ هزار عنوان کتاب در قم