برگزاری محفل مشاعره «ترنم باران» در کتابخانه های گیلان

برگزاری محفل مشاعره «ترنم باران» در کتابخانه های گیلان