برگزاری همزمان حضوری و مجازی نمایشگاه یک «رخداد» بدیویی واقعی است

برگزاری همزمان حضوری و مجازی نمایشگاه یک «رخداد» بدیویی واقعی است