بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه‌های خوزستان اهدا شد

بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه‌های خوزستان اهدا شد