بیش از ۳ هزار متر به زیربناهای کتابخانه‌های عمومی استان افزوده شد

بیش از ۳ هزار متر به زیربناهای کتابخانه‌های عمومی استان افزوده شد