بیش از ۶۲ هزار نسخه در قالب سامانه خرید از کتابفروشی‌ها خریده شد

بیش از ۶۲ هزار نسخه در قالب سامانه خرید از کتابفروشی‌ها خریده شد