تحقق جامعه توسعه یافته نیازمند برخورداری از فرهنگ مطالعه است

تحقق جامعه توسعه یافته نیازمند برخورداری از فرهنگ مطالعه است