تقدیر از انتشارات کتیبه نوین در همایش یادواره سرداران شهید استان فارس

تقدیر از انتشارات کتیبه نوین در همایش یادواره سرداران شهید استان فارس