‌ توسعه هر جامعه‌ای در سایه مطالعه و کتابخوانی است

‌ توسعه هر جامعه‌ای در سایه مطالعه و کتابخوانی است