تکثر اطلاعات روح انسان ها را در معرض آسیب قرار می دهد

تکثر اطلاعات روح انسان ها را در معرض آسیب قرار می دهد