جلسه هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب پس از چندسال تشکیل می‌شود

جلسه هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب پس از چندسال تشکیل می‌شود