دانلود فرم های چاپ کتاب انتشارات کتاب کتیبه نوین

y copy   فرم شماره یک: دانلود فرم تعهد (مخصوص تمام نویسندگان)

ty     فرم شماره دو: دانلود فرم تایید (مخصوص تمام نویسندگان)

y copy فرم شماره سه: دانلود فرم مشخصه (مخصوص تمام نویسندگان)

gy copy   فرم شماره چهار: دانلود فرم قرارداد (تیراژ ۱۰۰۰نسخه به بالا)