سنندج پایتخت کتاب ایران شد

سنندج پایتخت کتاب ایران شد