شاهنامه مهم‌ترین سند عظمت زبان فارسی و مهم‌ترین حماسه جهان است

شاهنامه مهم‌ترین سند عظمت زبان فارسی و مهم‌ترین حماسه جهان است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.