طرح «کتابخانه گردی» در ۵۹۸ کتابخانه عمومی کشور برگزار می‌شود

طرح «کتابخانه گردی» در ۵۹۸ کتابخانه عمومی کشور برگزار می‌شود