فومن در میان ۱۲ شهر نهایی هشتمین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران

فومن در میان ۱۲ شهر نهایی هشتمین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران