مسابقه کتابخوانی «سیری گذرا در سیره رسول الله» برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی «سیری گذرا در سیره رسول الله» برگزار می‌شود