هشتمین پویش نذر و اهدای کتاب در مناطق محروم آغاز شد

هشتمین پویش نذر و اهدای کتاب در مناطق محروم آغاز شد