پوشش ۱۱۰ کتابخانه عمومی در تهران توسط شهرداری برگزار می‌شود

پوشش ۱۱۰ کتابخانه عمومی در تهران توسط شهرداری برگزار می‌شود