پویش ملی مسابقه کتابخوانی «مکتب سلیمانی» در شیراز برگزار شد

پویش ملی مسابقه کتابخوانی «مکتب سلیمانی» در شیراز برگزار شد