کتابخانه‌های عمومی مؤثرترین حلقه فرهنگی در کشور هستند

کتابخانه‌های عمومی مؤثرترین حلقه فرهنگی در کشور هستند