کتابخانه سیار در ۷ نقطه روستایی شهرستان ایلام راه اندازی شد

کتابخانه سیار در ۷ نقطه روستایی شهرستان ایلام راه اندازی شد