کتاب مبنای جهش علمی و فرهنگی بشر بوده است

کتاب مبنای جهش علمی و فرهنگی بشر بوده است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.