کتاب و کتاب خوانی مهم‌ترین و پایدارترین کار فرهنگی است

کتاب و کتاب خوانی مهم‌ترین و پایدارترین کار فرهنگی است