۱۶ هزار جلد کتاب در مساجد توزیع شده است

۱۶ هزار جلد کتاب در مساجد توزیع شده است