۲۷۰۰ برنامه فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی اردبیل برگزار شد

۲۷۰۰ برنامه فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی اردبیل برگزار شد