۳۲ هزار نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی استان سمنان شرکت کردند

۳۲ هزار نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی استان سمنان شرکت کردند