۳۷۰۰ کتابخانه عمومی در کشور فعال است

۳۷۰۰ کتابخانه عمومی در کشور فعال است