۶۰ هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان زنجان عضو هستند

۶۰ هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان زنجان عضو هستند