۸۳ باب کتابخانه عمومی در کردستان فعالیت دارند

۸۳ باب کتابخانه عمومی در کردستان فعالیت دارند