سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر الگوریتمهای هوشمند در SDN-IoT

سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر الگوریتمهای هوشمند در SDN-IoT