گیاهان و اسید سالیسیلیک (با تأکید بر جوانه‌های کلم‌قمری)