آثار تاریخی، هنری دوره زند استان فارس (آرایه‌های تزیینی ارگ کریم‌خان شهر شیراز)

آثار تاریخی، هنری دوره زند استان فارس (آرایه‌های تزیینی ارگ کریم‌خان شهر شیراز)