کیفیت زندگی، بهزیستی روان‌شناختی و راهبردهای کنترل فکر در همسران افراد معتاد

کیفیت زندگی، بهزیستی روان‌شناختی و راهبردهای کنترل فکر در همسران افراد معتاد