بررسی تغییرات بیان ژن MMP9 (ماتریکس متالوپروتئیناز ۹) سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان تحت تأثیر TNF-α

بررسی تغییرات بیان ژن MMP9 (ماتریکس متالوپروتئیناز ۹) سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان تحت تأثیر TNF-α