کلیات حسابداری، فنون و ابزارها (با تاکید بر شرکت‌های تعاونی)

کلیات حسابداری، فنون و ابزارها (با تاکید بر شرکت‌های تعاونی)