سبک والدگری، خودتنظیمی شناختی هیجانی و تاب آوری در زنان بی سرپرست

سبک والدگری، خودتنظیمی شناختی هیجانی و تاب آوری در زنان بی سرپرست