حافظه شرح حال در اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) (با تأکید بر گستره‌ی فرهنگی)

حافظه شرح حال در اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) (با تأکید بر گستره‌ی فرهنگی)