طراحی مدلی برای مکان‌یابی شعب بانک‌ها با استفاده از سیستم استنتاج فازی– عصبی تطبیقی

طراحی مدلی برای مکان‌یابی شعب بانک‌ها با استفاده از سیستم استنتاج فازی– عصبی تطبیقی