دو شعر کوتاه‌اند، بارانا و چکاوک

دو شعر کوتاه‌اند، بارانا و چکاوک